Disclaimer

Disclaimer van GooischeMakelaar

GooischeMakelaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van GooischeMakelaar, noch van websites die op enigerlei wijze met GooischeMakelaar zijn verbonden. GooischeMakelaar is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op GooischeMakelaar beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

GooischeMakelaar is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via GooischeMakelaar worden aangeboden. GooischeMakelaar garandeert niet dat de op GooischeMakelaar aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

GooischeMakelaar garandeert ook niet dat de op GooischeMakelaar aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. GooischeMakelaar garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in GooischeMakelaar hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

GooischeMakelaar is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan GooischeMakelaar. U vrijwaart GooischeMakelaar voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website GooischeMakelaar.